Algemene voorwaarden Stepping forward Stepping Forward
Array
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stepping Forward, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de registers van de Kamer van koophandel onder nummer: 63201542.

Artikel 1: Begrippen

De opdrachtgever: de persoon of instantie die aan Stepping Forward een opdracht verleent tot het verrichten van diensten. De cliёnt of deelnemer: degene die gebruikt maakt van één van de diensten die Stepping Forward aanbiedt. De opdrachtgever en de cliënt kunnen, maar hoeven niet, dezelfde te zijn.

Artikel 2 – algemeen

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Stepping Forward.
 2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Stepping Forward uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Stepping Forward uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van Stepping Forward zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Stepping Forward zijn vrijblijvend, tenzij in het aanboduitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 4. Stepping Forward kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – totstandkoming en nakoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Stepping Forward en de opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stepping Forward is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 3. De met Stepping Forward gesloten overeenkomst leidt voor Stepping Forward tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Stepping Forward is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 4. Stepping Forward verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 5. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Stepping Forward kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door Stepping Forward zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de opdrachtgever gefactureerd worden.
 6. Tijdens een opstelling, (andere) groepsactiviteit, of individuele sessie, is Stepping Forward gerechtigd om de bijeenkomst vroegtijdig te beëindigen wanneer de situatie daar redelijkerwijze om vraagt, een en ander ter beoordeling van Stepping Forward. In dat geval zal er geen restitutie plaatsvinden van de betaling.

Artikel 5 – informatieverstrekking opdrachtgever

 1. De opdrachtgever of cliёnt/deelnemer is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door Stepping Forward worden gevraagd. Stepping Forward zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de opdrachtgever, dan dient dit aan Stepping Forward doorgegeven te worden. Stepping Forward is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 6 – beëindigen overeenkomst

 1. Stepping Forward heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze algemene voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van een aanmaning alsnog nakomt.
 2. Is de opdrachtgever of cliёnt/deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien Stepping Forward de overeenkomst opzegt krachtens de hiervoor in lid 1 en 2 genoemde redenen, is Stepping Forward niet verplicht een schadevergoeding te betalen.

Artikel 7 – betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Stepping Forward aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de geldende betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval kan Stepping Forward besluiten om de dienstverlening aan de opdrachtgever of cliёnt/deelnemer op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Stepping Forward zal de opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 3. Wanneer de cliёnt (ongeacht de reden) geen gebruik maakt van coachsessies/ cursusonderdelen en/of andere activiteiten die onderdeel uitmaken van de overeenkomst, vindt geen restitutie van de betaling plaats.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 5. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Door Stepping Forward georganiseerde groepsactiviteiten.

 1. Indien er voor een activiteit minder dan vijf aanmeldingen zijn, is Stepping Forward gerechtigd om een geplande activiteit te annuleren, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 2. Stepping Forward beslist uiterlijk drie dagen voor de geplande startdatum over het al dan niet laten doorgaan van een activiteit. Indien een activiteit geen doorgang vindt, wordt – indien mogelijk – een nieuwe optie tot deelname geboden. Ziet de deelnemer daarop af van deelname, dan worden de reeds betaalde gelden binnen 30 dagen gerestitueerd.
 3. De deelnemer kan tot vijf dagen voor de start van een activiteit zijn/haar inschrijving voor een groepsactiviteit zonder kosten schriftelijk annuleren.
 4. Bij schriftelijke annulering minder dan vijf dagen voor de start van een activiteit of nadat de activiteit is gestart, is de deelnemer de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders is aangegeven bij de aanmelding.
 5. Indien Stepping Forward de geplande data/datum van een activiteit verandert, opschort dan wel vervroegt, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos en schriftelijk te annuleren.
 6. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen, waarbij de oorspronkelijke en vervangende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 – beroepsgeheim

Stepping Forward hanteert een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim houdt in dat aan derden alleen informatie mag worden verstrekt met schriftelijke toestemming van de cliёnt. Hier mag in noodgevallen van worden afgeweken als blijkt dat een levensbelang wordt bedreigd: de cliёnt vormt een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving.

Artikel 10 – verhindering

 1. Wanneer de cliёnt verhinderd is om te verschijnen op een individuele sessie, heeft de cliёnt tot 24 uur voor de geplande afspraak de mogelijkheid om de afspraak af te zeggen. Bij het afzeggen heeft de cliёnt de mogelijkheid de afspraak in overleg met Stepping Forward te verzetten naar een ander tijdstip. Bij niet tijdig annuleren van een afspraak of niet verschijnen van de cliёnt, zijn de volledige kosten van de sessie verschuldigd.
 2. Stepping Forward streeft er naar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door overmacht een afspraak geen doorgang kan vinden, is Stepping Forward hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk. Stepping Forward zal indien mogelijk zorg dragen voor een nieuwe afspraak.
 3. Indien er sprake is van ziekte of overmacht gedurende een lopend coachtraject, dan is het éénmalig mogelijk om het coachtraject stop te zetten en de overige sessies van het coachtraject op een later tijdstip in te halen. Restitutie van het betaalde bedrag vindt niet plaats. In overleg met Stepping Forward zal het coachtraject op een later tijdstip worden hervat. Dit dient te gebeuren binnen een jaar na het tijdelijk staken van het coachtraject, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 11 – aansprakelijkheid, risico en vrijwaring

 1. Stepping Forward aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van een aan Stepping Forward toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Indien Stepping Forward aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van de verstrekte opdracht.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stepping Forward of haar ondergeschikten.
 3. Tijdens een training/sessie kan gebruik gemaakt worden van (kick)boks technieken. De opdrachtgever/deelnemer/client is zich ervan bewust dat het beoefenen van kickboksen risico’s met zich meebrengt. Eventuele risico’s van de uitoefening hiervoor, komen voor eigen risico van de opdrachtgever/ cliёnt/deelnemer.
 4. De client/deelnemer is een uniek individu en is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en besluiten. Stepping Forward sluit dan ook iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval, ontstaan door of tijdens een training, sessie of andere aangeboden activiteit. Stepping Forward aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de client/deelnemer of voor schade aan zaken die eigendom zijn van de deelnemer/client, voor zover regels van dwingend recht zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 12 – klachtenregeling

Eventuele klachten over door Stepping Forward geleverde diensten dienen binnen 8 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan Stepping Forward kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 13 – slotbepaling

 1. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, zullen Stepping Forward en de opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst tussen Stepping Forward en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Stepping Forward van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Contact

Stepping Forward werkt vanaf locaties in Amsterdam Rivierenbuurt en Noord. Coaching of training op locatie is ook mogelijk. Direct aan de slag? Vul onderstaand contactformulier in en plan een vrijblijvende kennismaking in met Veronika Nab.

Gegevens Stepping Forward

Adres: Sessies vinden plaats in de Swalmstraat 2b en online indien gewenst
E-mail: info@stepping-forward.nl
KVK nr. 63201542
Bank rek. NL67 INGB 0651 9266 96
T.a.v. V. Nab

Contactformulier

Scroll Up